Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Komenda Powiatowa Policji w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone materiały filmowe nie posiadają napisów dla osób mających problemy ze słuchem.

Część plików zamieszczonych na stronie internetowej podkarpackiej Policji nie jest dostępna cyfrowo.

Część grafik zamieszczonych w na stronie internetowej nie posiada opisów alternatywnych.

Na chwilę obecną poprawienie wyżej wymienionych niezgodności niesie za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Komenda Powiatowa Policji w Jaśle dokłada wszelkich starań i w miarę możliwości technicznych oraz dostępności zasobów kadrowych prowadzi działania naprawcze. Obecnie trwa opracowywanie rozwiązań alternatywnych dla treści niedostępnych cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia dostępu

Strona internetowa podkarpackiej Policji może być obsługiwana bez użycia myszki. Nawigacja odbywa się za pomocą klawisza Tab (Shift +Tab).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada wersję wysoki kontrast.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową, informacyjno-komunikacyjną lub architektoniczną prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Brej, lukasz.brej@rz.policja.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 510 997 387. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Interesanci ze szczególnymi potrzebami przyjmowani są w budynku Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, zlokalizowanym przy ul. Tadeusza Sroczyńskiego 7, 38-200 Jasło.

Do budynku prowadzi jedno wejście, przed którym znajdują się schody. Z prawej strony wejścia zlokalizowany jest podjazd dla osób poruszających się na wózku.

Wejście główne prowadzi do hallu i recepcji. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Są oni odbierani z hallu przez funkcjonariusza Policji lub pracownika Komendy (osoby wprowadzającej) i w ich asyście przechodzą do pomieszczenia, w którym zostaną obsłużeni. Z hallu i recepcji przechodzi się do głównego korytarza komendy przez drzwi zabezpieczone systemem kontroli dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Z głównego korytarza do dalszej części budynku (na kolejne poziomy) prowadzą schody oraz winda. 

Budynek Komendy jest trzykondygnacyjny, posiadający windę. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsłużeni w hallu głównym. 

W budynku Komendy Powiatowej Policji w Jaśle na parterze w hallu znajdują się pomieszczenia sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózku.

Do budynku Komendy Powiatowej Policji w Jaśle można wejść z psem asystującym. Warunkiem wejścia z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Przed budynkiem na parkingu wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Powrót na górę strony