Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Jaśle

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

 

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych  informujemy, że:


1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Jaśle:

  • adres: ul. Sroczyńskiego 7, 38-200 Jasło,


2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle sprawuje Inspektor ochrony danych:

3. W Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle, dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także do wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.


4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:


a) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych (dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
b) prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia 
danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powrót na górę strony